top of page
Typewriter

Mietteitä digiajan ilmiöistä ja yrittämisestä

 • Writer's pictureJari Järvinen

3 vinkkiä erottuvien palveluiden tekemiseen

Updated: Apr 11

Oletko miettinyt, miten voit kehittää palveluitasi niin, että ne vastaavat asiakkaidesi tarpeita ja odotuksia? Tai miten voit luoda uusia palveluita, joilla erotut kilpailijoista ja luot arvoa sekä itsellesi, että asiakkaillesi? Jos vastasit kyllä, niin tässä muutama vinkki, jotka auttaa tekemään innovatiivisia ja erottuvia palveluita, hyödyntämällä kokeilukulttuuria ja palvelumuotoilua.1. Palvelumuotoilulla lisäät asiakasymmärrystä


Palvelumuotoilu on lähestymistapa, joka keskittyy asiakkaan näkökulmaan ja kokemukseen palvelun suunnittelussa ja kehittämisessä. Sen avulla voit tutkia, mitä asiakkaasi haluavat, tarvitsevat ja arvostavat, sekä miten he käyttäytyvät ja reagoivat palveluusi eri vaiheissa.


Tämä auttaa sinua myös tunnistamaan palvelusi vahvuudet ja heikkoudet, sekä mahdolliset ongelmat ja kehityskohteet. 


Ihmisen tunteet ovat keskeisiä, sillä ne vaikuttavat eniten kokemuksiin. Tutkimusten mukaan jopa 95% päätöksistä perustuu alitajuntaan ja tunnereaktioihin, eikä niinkään rationaaliseen analyysiin.


Siksi tavoitteena on herättää asiakkaassa positiivisia tunteita ja luoda luottamusta palveluntarjoajaan. Näin päätös ostamisesta syntyy nopeammin, kun intuito sanoo, että tämä on hyvä ja toimii. Asiakkaaseen vaikuttaa myös arvosi ja uskomuksesi, miksi teet sitä mitä teet? Tarkoitus antaa merkityksen ja saa sinut erottumaan muista.


Palvelumuotoilussa hyödynnetään erilaisia menetelmiä ja työkaluja, kuten haastatteluja, havainnointia, kyselyitä, asiakasprofiileja, asiakaspolkuja, palvelukarttoja, prototyyppejä ja testausta. Nämä menetelmät ja työkalut auttavat sinua keräämään ja analysoimaan tietoa asiakkaistasi ja heidän tarpeistaan, sekä luomaan ja testaamaan ratkaisuja, jotka vastaavat näihin tarpeisiin. Palvelumuotoilu on siis asiakaslähtöistä, empaattista, luovaa ja iteratiivista.


Steve Jobs sanoi, että "ihmiset eivät tiedä mitä he haluavat, ennen kuin näytät sen heille". Tämä lause kuvastaa hänen näkemystään asiakasymmärryksestä ja innovaatiosta. Hän ei kysynyt suoraan asiakkailtaan, mitä he halusivat, vaan loi tuotteita, jotka muuttivat heidän elämäänsä.


Henry Ford sanoi, että "jos olisin kysynyt ihmisiltä, mitä he haluavat, he olisivat sanoneet nopeampia hevosia". Hän ymmärsi, että ihmiset eivät osanneet kertoa tarkalleen, mitä he tarvitsivat tavoitteensa saavuttamiseen, koska heillä ei ollut vielä paremmasta käsitystä. Ihmisillä oli kuitenkin olemassa toiminnallinen tarve liikkua nopeammin paikasta a paikkaan b. He eivät vain osanneet vielä itse sanoa miten se tehdään nykyistä paremmin.2. Kokeilukulttuurilla uudistat ja innovoit nopeasti


Kokeilukulttuuri on toimintatapa ja laajempi käsite, joka tarkoittaa organisaation tai yhteisön toimintakulttuuria, jossa kokeileminen on sallittua, arvostettua ja kannustettua. Se ei rajoitu vain uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, vaan se voi koskea myös esimerkiksi työtapoja, prosesseja, johtamista, oppimista tai yhteistyötä. Kokeilukulttuuri edellyttää rohkeutta, uteliaisuutta, avoimuutta, luottamusta ja oppimishalua.


Tämä rohkaisee kokeilemaan uusia ideoita ja ratkaisuja pienessä mittakaavassa ja nopealla aikataululla, sekä oppimaan niistä. Kokeilukulttuuri tukee innovaatiota, koska se auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia, vähentämään riskejä, hallitsemaan epävarmuutta ja kehittymään jatkuvasti. Se lisää myös organisaation joustavuutta, uudistumiskykyä ja asiakaslähtöisyyttä.


Jotta voit luoda kokeilukulttuuria organisaatiossasi, tarvitset seuraavia asioita:


Selkeä visio ja tavoite

Määrittele, mitä haluat saavuttaa kokeiluilla ja miksi ne ovat tärkeitä. Aseta kokeiluillesi selkeät ja mitattavat tavoitteet, jotka liittyvät organisaatiosi strategiaan ja visioon.

Rohkeus ja uteliaisuus

Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri

Ketterät ja joustavat prosessit

Riittävät resurssit

Tehokas viestintä ja yhteistyöLean Startup -menetelmä osana kokeilukulttuuria


Lean Startup on kokeilukultturin menetelmä, joka soveltaa ketteriä ja kokeilevia periaatteita uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Lean Startup -metodin mukaan uuden palvelun kehittäminen ei ole lineaarinen prosessi, jossa ensin suunnitellaan, sitten rakennetaan ja lopuksi lanseerataan palvelu. Sen sijaan uuden palvelun kehittäminen on syklinen prosessi, jossa toistetaan kolmea vaihetta: rakenna, mittaa ja opi.


Lean Startupin avulla voit kehittää palveluitasi tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti, koska se auttaa sinua:


 • Rakentamaan nopeasti ja edullisesti prototyyppejä, jotka testaavat oletuksiasi palvelustasi.

 • Mittaamaan prototyyppien toimivuutta ja vaikuttavuutta asiakkaiden kanssa.

 • Oppimaan prototyyppien testauksesta saatua palautetta ja tietoa.

 • Tekemään tarvittavia muutoksia ja parannuksia palveluusi perustuen oppimiseesi.

 • Validoimaan palvelusi arvo ja toimivuus ennen laajamittaista toteutusta.


Erik Ries on yksi tunnetuimmista kokeilukulttuurin edistäjistä ja Lean Startup -menetelmän kehittäjistä. Hän uskoo, että yritysten pitäisi luoda tuotteita ja palveluita jatkuvan oppimisen ja asiakaspalautteen kautta, eikä vain olettaa, että he tietävät, mitä asiakkaat haluavat. 


Hänen Lean Startup -kokeilukultturin käsikirja on yksi suosituimmista ja vaikutusvaltaisimmista liiketoimintaoppaista nykypäivänä. Kirja esittelee lean-ajattelun periaatteet ja soveltaa niitä startup-yritysten kehittämiseen ja kasvattamiseen. Keskeinen idea on, että startupit eivät voi noudattaa perinteisiä liiketoimintamalleja, vaan niiden täytyy luoda ja testata tuotteitaan jatkuvasti asiakkaiden palautteen perusteella. Näin startupit voivat oppia nopeasti, mitä asiakkaat todella haluavat ja tarvitsevat, ja välttää turhaa aikaa ja rahaa hukkaavaa kehitystyötä. 


Kirja tarjoaa myös hyviä käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla startupit voivat rakentaa vähimmäistuotteita (MVP), mitata niiden vaikuttavuutta, tehdä oletuksiaan testaavia kokeita ja tehdä tarvittavia muutoksia liiketoimintasuunnitelmaan. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat luoda innovatiivisia ja menestyviä tuotteita ja palveluita muuttuvassa maailmassa.


VINKKI: Erinomainen keino on hyödyntää kokeilukorttia olettamien eli hypoteesien todentamisessa.


Katso lyhyt esimerkkivideo miten kokeilukorttia käytännössä täytetään:

3. Tarkoitus antaa merkityksen - Miksi teet mitä teet?


Menestyvillä yrityksillä tekemisen tarkoitus on kaikille päivän selvää. Nämä yritykset luovat yhteisen päämäärän, jotka ohjaa kaikkien työntekijöiden toimintaa. Tämä edistää työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista ja vastuunottoa.


Palveleva johtaminen tukee työntekijöiden itseohjautuvuutta ja antaa heille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja ratkaista ongelmia luovasti. Itseohjautuvuus ja palveleva johtaminen ovat organisaation toimintatapoja, jotka tukevat kokeilukulttuuria ja palvelumuotoilua. 


Itseohjautuvuus tarkoittaa sitä, että työntekijät saavat päättää itse, miten he tekevät työnsä ja mitä he kokeilevat. Palveleva johtaminen tarkoittaa sitä, että johtajat eivät määrää tai kontrolloi työntekijöitä, vaan auttavat ja tukevat heitä tekemään työnsä mahdollisimman hyvin.


Itseohjautuvuus ja palveleva johtaminen hyödyttävät organisaatiota, koska ne:


 • Lisäävät työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista ja vastuunottoa

 • Parantavat työntekijöiden luovuutta, innovatiivisuutta ja oppimiskykyä

 • Mahdollistavat nopean ja joustavan reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin

 • Vahvistavat organisaation kulttuuria, yhteishenkeä ja luottamusta


Simon Sinek on tunnettu johtajuusasiantuntija, joka on kirjoittanut useita bestsellereitä ja pitänyt suosittuja TED-puheita. Hänen keskeinen viestinsä on, että menestyvät organisaatiot ja johtajat aloittavat kysymällä miksi - Start With Why. Miksi he tekevät sitä, mitä he tekevät? Mikä on heidän tarkoituksensa, visionsa ja intohimonsa? 


Hänen mukaan miksi-kysymys auttaa luomaan innostusta, sitoutumista ja lojaalisuutta sekä erottumaan kilpailijoista. Myös asiakkaan on helpompaa ostaa yrityksen tekeminen tunnetasolla eli intuitiolla, kun vastaus kysymykseen miksi on linjassa myös asiakkaan arvojen kanssa.


Sinekin Golden Circle on malli, joka selittää, miten jotkut yritykset ja johtajat pystyvät inspiroimaan muita paremmin kuin toiset. Tämän mukaan menestyvät yritykset ja johtajat viestivät tässä järjestyksessä:


 1. Miksi he tekevät sitä, mitä tekevät, eli mikä on heidän tarkoituksensa, motivaationsa ja uskomuksensa. 

 2. Miten he toteuttavat tätä tarkoitusta, eli mitkä ovat heidän toimintamallinsa ja arvonsa.

 3. Mitä he tuottavat tai tarjoavat, eli mitkä ovat heidän tuotteensa tai palvelunsa. 


Järjestys on päinvastainen kuin useimmilla yrityksillä ja johtajilla, jotka aloittavat mitä-kysymyksestä ja jättävät miksi-kysymyksen vastaamatta tai epäselväksi. Sinekin mukaan miksi-kysymys on kuitenkin se, joka herättää ihmisten kiinnostuksen, luottamuksen ja lojaalisuuden, koska se vetoaa ihmisten tunteisiin ja identiteettiin.


Golden Circle -menetelmä on auttanut monia menestyviä yrityksiä, kuten Applea, Googlea, Teslaa, Airbnb:tä ja Nikea, luomaan vahvaa brändiä ja innovatiivisia tuotteita.


Nämä yritykset eivät vain myy tuotteitaan; vaan ne myyvät visiota, joka inspiroi sekä työntekijöitä, että asiakkaita. Apple esimerkiksi korostaa, miksi he tekevät mitä tekevät – haastaakseen vallitsevan tilan ja ajatellakseen toisin "Think Different"– luoden näin syvemmän yhteyden asiakkaisiinsa, jotka arvostavat heidän arvojaan ja identiteettiään.


Tässä Simon Sinekin esitys Golden Circle -mallista:
Toivon, että tämä blogi antoi sinulle joitakin vinkkejä, miten voit tehdä innovatiivisia ja erottuvia palveluita kokeilukulttuurin ja palvelumuotoilun avulla. Muista, että palveluiden kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa testaat ja opit uutta ja kehität palveluitasi jatkuvasti. 


Kokeile rohkeasti uusia ideoita ja ratkaisuja, ja hyödynnä asiakkaiden palautetta ja tietoa. Ole utelias, luova ja ketterä, ja rakenna organisaatiossasi kulttuuria, joka tukee kokeiluja ja palvelumuotoilua.Tarvitsetko erityisosaamista palvelusi asiakaslähtöiseen ja tehokkaaseen kehittämiseen?


Sparraamo on palvelumme joka on työpajamuotoinen, valmentava sukellus palveluusi, jonka avulla jäsennät ajatuksesi ja puristat ideasi asiakasta kiinnostavaksi palveluaihioksi jopa puolessa päivässä.


Hyödynnämme palvelumuotoilua ja Lean Startup -metodeita, jotka auttavat sinua ymmärtämään asiakkaasi tarpeita ja odotuksia. Voimme testata ja validoida palvelusi toimivuutta ja vaikuttavuutta edullisin pienin kokeiluin, ennen varsinaista tuotannon käynnistämistä ja lanseerausta.


Autamme tekemään palveluistasi innovatiivisia ja erottuvia!


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page